Om delägarlaget

Ur stadgarna §1 mom 1:

 

Delägarlagets uppgift är att förvalta de områden som hör till samfälligheterna till delägarnas bästa och att anordna fisket inom områdena så att en bestående produktivitet uppnås med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt vården och ökningen av fiskbeståndet.

---

 

FO-nummer: 0181997-4